REGULAMIN

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 143/2021 
z dnia 13.09.2021 r.. 
Rektora SUM  

Regulamin Programu Edukacyjnego pn. „Tutor w SUM” 

§ 1 

 1. Program Edukacyjny pn. „Tutor w SUM” jest projektem o charakterze dydaktycznym. 
 2. Zajęcia w ramach Programu Edukacyjnego pn. „Tutor w SUM” prowadzone są na terenie Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach (SUM).  
 3. Wprowadzenie Programu Edukacyjnego pn. „Tutor w SUM” ma na celu rozwinięcie zainteresowań  naukowych uczniów szkół średnich, poprzez indywidualne wsparcie nauczyciela akademickiego  SUM  –  „Tutora”, przy planowaniu  i prowadzeniu badań naukowych.  
 4. Udział w Programie  Tutor w SUM wzmacnia autonomię Ucznia i przejmowanie odpowiedzialności za własną naukę i jej wyniki oraz rozwija zainteresowania i pozwala na poszerzenie wiedzy w ramach nauk ścisłych oraz poznanie nowoczesnych technik 
  badawczych. 

§ 2

 1. Udział w Programie „Tutor SUM” jest nieodpłatny.  
 2. Udział w Programie „Tutor SUM” uczestników małoletnich wymaga zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 
 3. „Tutor SUM” trwa jeden rok akademicki i może zostać przedłużony do czasu ukończenia szkoły średniej przez Uczestnika.  
 4. Uczestnik Programu „Tutor SUM” musi posiadać aktualne ubezpieczenie NNW. 
 5. Zajęcia realizowane są indywidualnie w układzie: Tutor-Uczestnik. Uniwersytet zobowiązuje się do przeprowadzenia 30 godzin zajęć z każdym Uczestnikiem  z zastrzeżeniem, iż część zajęć praktycznych może być realizowana w ramach pracy koła naukowego Studenckiego Towarzystwa Naukowego.  
 6. Uczestnik ma możliwość uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych realizowanych w jednostce organizacyjnej, w której realizowany jest program Tutor w SUM – za zgodą Dziekana.  
 7. Uczestnik zobowiązany jest do  uczestnictwa w prowadzonych w ramach programu badaniach, w terminach uzgodnionych z Tutorem. 
 8. Prawo do dysponowania i publikowania wyników pracy powstałej w wyniku udziału Uczestnika w Programie „Tutor SUM” przysługuje Uczestnikowi, pod warunkiem uzyskania zgody Tutora.  
 9. Uniwersytet zapewnia opiekę Uczestnikowi w czasie zajęć.  
 10. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.  
 11. Uczestnik nie przestrzegający przepisów porządkowych obowiązujących w SUM może zostać skreślony z udziału w Programie, z powiadomieniem przedstawiciela ustawowego 
  lub opiekuna prawnego.  
 12. Każdy Uczestnik Programu „Tutor SUM” otrzymuje Certyfikat Uczestnictwa w Programie.  
    

§ 3 

 1. Terminy rekrutacji do „Tutor w SUM” podaje do publicznej wiadomości Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.  
 2. Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu powołuje Komisję Rekrutacyjną.  
 3. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni są  uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli klasy I,II albo III.  
 4. W każdym roku akademickim w ramach Programu „Tutor w SUM” prowadzony będzie nabór dla maksymalnie 4 uczniów.  
 5. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:
  1. Etap 1 – obejmuje dokonanie przez kandydata zgłoszenia poprzez formularz online.
  2. Etap 2 – obejmuje przeprowadzenie przez Komisję Rekrutacyjną z zakwalifikowanym do drugiego etapu kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.  
 6. W Etapie 1 kandydaci zobowiązani są do dokonania zgłoszenia poprzez przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zamieszczonego na stronie tutor.sum.edu.pl., do którego należy dołączyć opinię o kandydacie wystawioną przez dwóch nauczycieli (w tym jednego nauczyciela biologii lub chemii) z ostatniego roku szkolnego oraz listu motywacyjnego.  
 7. W Etapie 1 ocena zgłoszeń będzie dokonywana według następujących kryteriów:  
  1. punktacji za oceny z przedmiotów biologia, chemia, matematyka: 
   Ocena celująca – 6 pkt.  
   Ocena bardzo dobra – 5 pkt.  
   Ocena dobra – 4 pkt.  
   Ocena dostateczna – 3 pkt.
  2. punktacji za opinie nauczyciela – każda oceniana w skali od 1 do 5 pkt.
  3. punktacji za list motywacyjny – oceniana w skali od 1 do 5 pkt.
  4. laureatom i finalistom biologiczno-chemicznych Olimpiad stopnia Centralnego oraz Międzynarodowych - przysługuje dodatkowo odpowiednio: 10 lub 5 pkt.
 8. Na podstawie ocenionych zgłoszeń, o których mowa w ust. 5 pkt  1)  zgodnie z ust.  7 zostanie sporządzona lista rankingowa. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały powyżej 27 pkt w Etapie 1.  
 9. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Etapie 2 jest dostarczenie do Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu (ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec) wydrukowanego i podpisanego przez  przedstawiciela ustawowego  lub opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego, oryginałów dokumentów załączonych do przesłanego w drodze elektronicznej rekrutacji formularza zgłoszeniowego  –  w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną.  
 10. Lista osób zakwalifikowanych do  udziału w Programie Tutor zostanie opublikowana na stronie internetowej tutor.sum.edu.pl.
 11. Wzór formularza stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.  

 
Rektor 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański 

Deklaracja dostępności